Организациона структура

Организациона структура

Јавним Комуналним Предузећем ,,Градско зеленило” Чачак руководи директор, док радним јединицама које чине делатност предузећа управљају Технички и Финансијски директор.

Директор предузећа, које се бави подизањем, уређењем и одржавањем јавних и приватних зелених површина, је Драган Николић. који ову функцију врши од марта 2017. године.

            Функцију Техничког директора врши Ђоко Шеловић, дипл.инж.грађ.

            За Финансијског директора је именована Славица Караџић, дипл.ецц.

Надзорни одбор

Председника и чланове Надзорног одбора именује оснивач, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом и Статутом предузећа. Један члан Надзорног одбора именује се на предлог запослених на збору запослених у предузећу.

Чланови надзорног одбора су:

 • Милован Остојић, дипл.ецц. – председник
  • Радно искуство:

   • 1967-1995. године – запослен у “Аутопревоз” Чачак, од 1975 – 1995. године директор предузећа “Аутопревоз” Чачак;

   • од 1995. године оснивач и власник ДОО “Милос транс” Чачак;

   • 1982-1986. године – члан Привредне коморе Р Србије;

   • 2000-2008. године – председник Скупштине удружења међународног транспорта Београд;

   • 2008-2012. године – председник Скупштине удружења међународног транспорта Краљево;

   • 2008-2012. године – одборник у Скупштини града Чачка; председник савета за Урбанизам и заштиту животне средине; члан Управног одбора ЈП “Градац” Чачак.

 • Лола Чвркић, дипл.ецц. – члан
  • Радно искуство:

   • 1980-1993. године – руководилац у ПКБ “Имлек” Београд;

   • 1993-1999. године – директор ЈКП “Комуналц” Чачак;

   • 1999-2005. године – директор за Западну Србију Доо “Фершпед” Београд;

   • 2005-2012. године – директор Доо “Госпех минерали”;

   • 2013-2014. године – запослен у Доо “Прогрес” Чачак;

   • 3 мандата одборник у СО Чачак; председник комисије за Урбанизам и заштиту животне средине;

   • 2 мандата заменик председника Управног одбора “Водовод” Чачак

 • Ђоко Шеловић, дипл.инж.грађ. – члан, лиценца одговороног пројектанта 311 370 603 и лиценца одговорног извођача радова 411 352 903
  • Радно искуство:

   • 1981-1987. године – пројектант и одговорни пројектант у ООУР Пројектни биро, ГП “Хидроградња” Чачак;

   • 1987-1989. године – пројектант и извођач радова у Водопривредна организација “Морава” Чачак;

   • 1992. године – технички директор и директор у ГП “Стари град” Чачак;

   • 1992-2003. године – власник СЗР “Конструктивац” Чачак;

   • 2003-2005. године – запослен у Доо “Градис” Чачак;

   • од 2005. године – руководилац РЈ “Гробље”, а од 2007. године технички директор у ЈКП “Градско зеленило” Чачак.

Надлежности Надзорног одбора:

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;

6) доноси Статут Јавног предузећа;

7) надзире рад директора;

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка;

10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача;

12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

15) доноси одлуку о висини цена услуга;

16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;

17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;

18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;

19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;

20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;

22) доноси Одлуку о задужењу Јавног предузећа;

23) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине града.

Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине града.

Одлуке из става 1. тач. 21) и 22)-ако је задужење веће од 10% од планираног годишњег прихода, овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Градског већа града Чачка.

 

Према структурној организацији, ЈКП ,,Градско зеленило” се састоји из 7 служби и радних јединица:

 

1.            Служба рачуноводства и финансијске оперативе

2.            Служба за пројекте, инвестиције и одржавање

3.            Служба за опште и правне послове

4.            Одељење логистике

5.            Служба наплате и потраживања

6.            РЈ ,,Зеленило и производња”

7.            РЈ ,,Гробље”

 

 

Новије објаве
Старије објаве

COMMENTS