HomeМале вредности

Jавнa набавкa добара – гориво и мазиво, редни број ЈНМВ-Д-1/2017

 

Врста предмета: добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добра –гориво и мазиво, редни број ЈНМВ-Д-1/2017

Назив и ознака из општег речника набавки: 09100000.

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ