HomeМале вредностиЈавне набавке

Jавнa набавкa добара – додатна опрема за машине и возила, редни број ЈНМВ-Д-20/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке  добара –додатна опрема за машине и возила.

Назив  – јавнa набавкa добара – додатна опрема за машине и возила, редни број ЈНМВ-Д-20/2018

Назив и ознака из општег речника набавки: 43312000.