HomeМале вредностиЈавне набавке

Jавнa набавкa добара – хумусна земља, редни број ЈНМВ-Д-5/2018

Предмет јавне набавке добара – хумусна земља .

Назив – јавнa набавкa добара – хумусна земља, редни број ЈНМВ-Д-5/2018

Назив и ознака из општег речника набавки: 14212400.