HomeМале вредностиЈавне набавке

Jавнa набавкa добара – лична заштитна средства, редни број ЈНМВ-Д-15/2019

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – лична заштитна средства
Назив – јавнa набавкa добара – лична заштитна средства, редни број ЈНМВ-Д-15/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 18000000

Преузмите позив за подношење понуда

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/05/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-licna-zastitna-sredstva.pdf

Преузмите конкурсну документацију

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/05/3-Konkursna-dokumentacija-licna-zastitna-sredstva.pdf

Одлука о додели уговора

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/05/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-licna-zastitna-sredstva.pdf

Oбавештење о закљученом уговору

http://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/05/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-licna-zastitna-sredstva.pdf