Јавнa набавкa добра – гориво и мазиво,редни број – ЈНВВ-Д-3/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, јавна набавка велике вредности

Врста предмета: добро

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет јавне набавке је набавка добра – гориво и мазиво

Назив – јавнa набавкa добра – гориво и мазиво,редни број – ЈНВВ-Д-3/2020

Назив и ознака из општег речника набавки: 09100000.

Преумите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-gorivo-i-mazivo.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/3-Konkursna-dokumentacija-gorivo-i-mazivo.pdf

Питање и одговор

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/5-2-Pitanje-i-odgovor-gorivo-i-mazivo.pdf

Питање и одговор 2

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/5-3-Pitanje-i-odgovor-gorivo-i-mazivo.pdf

Питање и одговор 3

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/5-4-Pitanje-i-odgovor-gorivo-i-mazivo.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/9-Odluka-o-dodeli-ugovora-gorivo-i-mazivo.pdf

 

 

COMMENTS