HomeМале вредностиЈавне набавке

Jавнa набавкa услуга – услуга уградње, редни број ЈНМВ-У-17/2018

Предмет јавне набавке услуга – услуга уградње.

Назив – јавнa набавкa  услуга уградње, редни број ЈНМВ-У-17/2018

Назив и ознака из општег речника набавки:71540000.