HomeОтворени поступак

Јавна набавка Број: 418-2-ЈНМВ-У/2014

 Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Услуга
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга – финасијска услуга – кредит за дозвољено прекорачење по текућем рачуну.
Назив – јавнa набавкa услуга – финасијска услуга, редни број 2-ЈНМВ-У/2014

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА