HomeОтворени поступак

Јавна набавка Број: 248-1-ЈНМВ-Д/2014

 Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – електрична енергија.
Назив – јавнa набавкa добара – електрична енергија, редни број 1-ЈНМВ-Д/2014
Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 електрична енергија.

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА