HomeМале вредностиЈавне набавке

ЈНМВ-Д-1/2018 – гориво и мазиво.

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне je набавка добара – гориво и мазиво.
Назив -јавнa набавкa добра –ЈНМВ-Д-1/2018 – гориво и мазиво.
Назив и ознака из општег речника набавки: 091000

Преузмите позив

Преузмите конкурсну документацију

Питања и одговор

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору