HomeМале вредности

Јавнa набавкa радова – доградња уређаја за распрскавање у затвореним објектима, редни број ЈНМВ-Р-10/2016

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет -је набавка радова -доградња уређаја за распрскавање у затвореним објектима.

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ