HomeМале вредности

Јавнa набавкa услуга – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље , редни број ЈНМВ -У- 9 /2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Предмет јавне набавке је  – Услуга – услуга скипа, вађење пањева, довоз и одвоз земље

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ