Руководиоци

в.д. директора  –  Ђоко Шеловић, дипл.грађ.инж.

постављен решењeм Скупштине града Чачка о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 06-19/18-1 од 8, 9, 12. и 13. фебруара 2018. године.


Финансијски директор  –  Славица Караџић, дипл.ецц

На месту финансијског директора је од 19.01.2013. године.

Опис послова које врши финансијски директор:

 • организује рад службе рачуноводства и финансијске оперативе, руководи свим финансијско рачуноводственим пословима
 • стара се и обезбеђује потребна финансијска средства и настоји да се средства економски целисходно усмеравају
 • учествује у изради плана јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама
 • настоји да се одржава ликвидност у пословању
 • израђује планове, програме и анализе
 • стара се о финансијској и рачунској контроли
 • организује вођење књиговодства у складу са начелима уредности, јасности, документованости и међусобне повезаности
 • oдговара за законитост послова које обавља

 

 


 

Опис послова које врши технички директор:

 • организује и координира у раду свих радних јединица и контролише њихов рад
 • дефинише приоритете у реализацији пословних задатака
 • учествује у изради конкурсне документације у складу са Законом о јавним набавкама
 • контролише целокупан процес реализације сваког појединачног пројекта
 • организује и контролише реализацију радних задатака у радним јединицама
 • контролише поштовање безбедности на раду и друге мере законске регулативе
 • контролише и оверава понуде за услуге и радове који се уговарају ван постојећих ценовника
 • предлаже набавку опреме потребне за рад предузећа

 

COMMENTS