Руководиоци

директор  –  Драган Николић

Рођен 14. Октобра 1969. Године у Горњем Милановцу. По занимању дипломирани биолог.

Основну школу завршио у Горњем Милановцу, средњу педагошку школу у Ужицу и

Природно-математички факултет одсек биологија у Крагујевцу.

Од 2006. године ради на пословима заштите животне средине и пословима израде и реализације пројеката у градској управи Града Чачка. На пословима помоћника градоначелника града Чачка радио је током 2015. и 2016. године.

Ожењен, отац двоје деце. 

Опис послова које врши директор:

 • руководи радом у складу са Законом, Одлуком о оснивању и Статутом предузећа
 • обавља послове организовања и координације послова свих организационих целина
 • заступа и представља предузеће и одговара за законитост рада предузећа
 • обезбеђује спровођење одлука Скупштине града, Надзорног одбора и других органа и организација
 • обавља и друге послове предвиђене Статутом предузећа у складу са Законом

Финансијски директор  –  Марија Тањевић, дипл.ецц

На месту финансијског директора је од 16.10.2020. године.

Опис послова које врши финансијски директор:

 • организује рад службе рачуноводства и финансијске оперативе, руководи свим финансијско рачуноводственим пословима
 • стара се и обезбеђује потребна финансијска средства и настоји да се средства економски целисходно усмеравају
 • учествује у изради плана јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама
 • настоји да се одржава ликвидност у пословању
 • израђује планове, програме и анализе
 • стара се о финансијској и рачунској контроли
 • организује вођење књиговодства у складу са начелима уредности, јасности, документованости и међусобне повезаности
 • oдговара за законитост послова које обавља

 

 


 

                                                                                                                  Дејан Ћосић дипл.инж.ПА

Функцију техничког директора врши од 01.04.2022.године.

Од Јуна 2013.године до 2015.године ангажован у ЈП ,, Градац” у техничкој служби на пословима надзора ЈКП,,Градско зеленило” Чачак. Након тога, у интервалу од 2015 – 2019.године ангажован у Градској Управи за урбанизам у Чачку ,на пословима који се односе на поступак озакоњења објеката.

 • Од 2019.године ради у ЈКП ,,Градско зеленило” Чачак на изради идејних решења од којих треба поменути :
 • идејно решење јавног паркинга фирме ,,Vorwerk and sohn”
 • партерно решење паркинга испред зграде градске управе;
 • идејно решење партерног уређења ,,Римског трга”
 • сарадник на пројекту, као пејзажни архитекта,- ,,Меморијални комплекс Халијард мисија “ у Прањанима

Од 2020.године ради на пословима Руководилац ,, РЈ Зеленило и производња “ у ЈКП ,,Градско зеленило” Чачак

 • Опис послова које врши  директор сектора за техничке послове:
 • организује и координира у раду свих pадних јединица и контролише њихов рад
 • дефинише приоритете у реализацији пословних задатака
 • учествује у изради конкурсне документације у складу са Законом о јавним набавкама
 • контролише целокупан процес реализације сваког појединачног пројекта
 • организује и контролише реализацију радних задатака у радним јединицама
 • контролише поштовање безбедности на раду и друге мере законске регулативе
 • контролише и оверава понуде за услуге и радове који се уговарају ван постојећих ценовника
 • предлаже набавку опреме потребне за рад предузећа

COMMENTS