Организациона структура

Организациона структура

Јавним Комуналним Предузећем ,,Градско зеленило” Чачак руководи директор, док радним јединицама које чине делатност предузећа управљају Технички и Финансијски директор.

Директор предузећа, које се бави подизањем, уређењем и одржавањем јавних и приватних зелених површина, је Драган Николић. који ову функцију врши од марта 2017. године.

Функцију Техничког директора врши Драгица Јуковић, дипл.инж.агр.

За Финансијског директора је именована Славица Караџић, дипл.ецц.

Надзорни одбор

Председника и чланове Надзорног одбора именује оснивач, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом и Статутом предузећа. Један члан Надзорног одбора именује се на предлог запослених на збору запослених у предузећу.

Чланови надзорног одбора су:

  • Председник Надзорног одбора

др Владимир М. Досковић, доцент

Образовање и радна биографија:

Основну школу и гимназију завршио у Пријепољу. Студије на општем смеру Агрономског факултетау Чачку уписао 1993 и исти завршио 14.09.1998. године са просечном оценом 9.23. За одличан успех током студија два пута је награђиван Универзитетском дипломом Универзитета у Крагујевцу.

Магистрирао је на Агрономском факултету у Чачку 22.12.2006. године са темом„Утицај зеолита на производне особине и економичност това јунади стекао звање магистар биотехничких наука – област Физиологија и исхрана домаћих животиња.

Докторску дисертацију под називом „Утицај различитих нивоа протеина у храни на производњу и квалитет меса пилића у тову“, одбранио је на Пољопривредном факултету Косовска Митровица-Зубин Поток-Лешак, Универзитета у Приштини, 12.11.2013. године и стекао научно звање доктор биотехничких наука, област Зоотехника.

На Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу, запослен је од 13.10.1998. године до данас.

Научна делатност

Аутор и коаутор је 73 научна и стручна рада и 3 приручника.

 

  • Члан Надзорног одбора

Зоран Јаћимовић, дипломирани економиста, мастер економиста

Радна биографија:

Петогодишње искуство у комерцијали – продаји

Искуство на пословима финансијске анализе и извештавања у банци од 26 година, и то:

На пословима оцене финансијског стања предузећа и предузетника

На пословима оцене планираних финансијских извештаја и показатеља пословања

На пословима извештавања органа управљања, Народне банке Србије, међународних финансијских институција и других институција

Тринаестогодишње искуство у руковођењу у напред наведеним пословима

Од децембра 2015. године сопствени бизнис на пословима финансијског саветника и економско-финансијског вештачења.

 

  • Члан Надзорног одбора

Анђелија Милојковић, дипломирани пејзажни архитекта

Радна биографија:

  • од 1984. године је запослена у ЈКП „Градско зеленило” Чачак, а радила је на следећим радним местима:

  • руководилац РЈ „Зеленило”,

  • вд директор-а предузећа,

  • заменика директора предузећа,

  • руководилац РЈ „Производња”,

  • руководилац РЈ „Гробље” и

  • руководилац Службе наплате и потраживања.

Надлежности Надзорног одбора:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;

6) доноси Статут Јавног предузећа;

7) надзире рад директора;

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка;

10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача;

12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

15) доноси одлуку о висини цена услуга;

16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;

17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;

18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;

19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;

20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;

22) доноси Одлуку о задужењу Јавног предузећа;

23) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине града.

Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине града.

Одлуке из става 1. тач. 21) и 22)-ако је задужење веће од 10% од планираног годишњег прихода, овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Градског већа града Чачка.

Према структурној организацији, ЈКП ,,Градско зеленило” се састоји из 7 служби и радних јединица:

1.            Сектор економских послова

2.            Сектор општих и правних послова

3.            Служба техничких послова

4.            Служба рачуноводства и финансијске оперативе

5.            Служба наплате и потраживања

6.            РЈ ,,Зеленило и производња”

7.            РЈ ,,Гробље”

Новије објаве
Старије објаве

COMMENTS