Организациона структура

Организациона структура

Јавним Комуналним Предузећем ,,Градско зеленило” Чачак руководи директор, док радним јединицама које чине делатност предузећа управљају Технички и Финансијски директор.

Директор предузећа, које се бави подизањем, уређењем и одржавањем јавних и приватних зелених површина, је Драган Николић. који ову функцију врши од марта 2017. године.

Функцију Техничког директора врши Драгица Јуковић, дипл.инж.агр.

За Финансијског директора је именована Марија Тањевић, дипл.ецц.

Надзорни одбор

Председника и чланове Надзорног одбора именује оснивач, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом и Статутом предузећа. Један члан Надзорног одбора именује се на предлог запослених на збору запослених у предузећу.

Чланови надзорног одбора су:

  • Председник Надзорног одбора

Симо Шулубурић , дипл.ецц

Образовање и радна биографија:

Основну школу завршио у Котражи, средњу Економску – Трговачку у Чачку, факултет у Београду.

У радном односу од 1975. до 2005. године Тговинско предузеће Партизан Чачак на радном месту пословођа и руководилац робних кућа.

Од 2005. до 2015. год. у Меркатору Чачак на месту руководиоца Центра Технике и Намештаја.

За изузетне пословне резултате, више пута награђен.

Од 2015. до 2018. год. у радном односу у Горење ДОО Србија на месту ,, Store Managera” Студија Горење.

Од 2018. год. у фирми Апејрон ДОО Београд у функцији извршног директора продаје где се и сада налази.

  • Члан Надзорног одбора

Миланко Ранковић , дипломирани машински инжењер

Образовање и радна биографија:

Основну школу завршио је у Кушићима код Ивањице, средњу техничку школу машински одсек у Чачку и Машински факултет у Крагујевцу.

У радном односу је од 1988. до 1990. год. у Хемијској индустрији Милан Благојевић” ФАПРОМАЛ”, Лучани на пословима пројектанта процесне опреме.

Од 1990. до 2004. год. био је запослен у Хемијској индустрији Први мај” – Чачак, на пословима управника одржавања и директора сектора одржавања и транспорта.

У два мандата био је председник Управног одбора.

Од 2004. год. до данас запослен је у Пројектном бироу” д.о.о. Чачак, на пословима одговорног пројектанка машинских инсталација.

 

  • Члан Надзорног одбора

Драгица Јуковић , дипломирани инжењер агрономије 

Радна биографија:

Функцију техничког директора врши од 1.01.2020. године. Од јануара 1997 – 1998 – као стипендиста Министарства за пољопривреду ангажована на Институту за воћарство у Чачку.Од Јула 2002.године запослена у ЈКП Градско зеленило Чачак . Радила као помоћник  и  заменик руководиоца РЈ Зеленило , Шеф ,, Производње и референт за лична заштитна средства“.

 

Надлежности Надзорног одбора:
1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;

6) доноси Статут Јавног предузећа;

7) надзире рад директора;

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка;

10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача;

12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

15) доноси одлуку о висини цена услуга;

16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;

17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;

18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;

19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;

20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;

22) доноси Одлуку о задужењу Јавног предузећа;

23) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине града.

Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине града.

Одлуке из става 1. тач. 21) и 22)-ако је задужење веће од 10% од планираног годишњег прихода, овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Градског већа града Чачка.

Према структурној организацији, ЈКП ,,Градско зеленило” се састоји из 7 служби и радних јединица:

1.            Сектор економских послова

2.            Сектор општих и правних послова

3.            Служба техничких послова

4.            Служба рачуноводства и финансијске оперативе

5.            Служба наплате и потраживања

6.            РЈ ,,Зеленило и производња”

7.            РЈ ,,Гробље”

Новије објаве
Старије објаве

COMMENTS