HomeОтворени поступак

Јавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНВВ-Д-25/2020

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак, јавна набавка велике вредности
Врста предмета: добро
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добра – дендро материјал
Назив – јавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНВВ-Д-25/2020
Назив и ознака из општег речника набавки: 0
3440000 производи од шумарства.

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/07/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-dendro-materijal.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/07/3-Konkursna-dokumentacija-dendro-materijal.pdf

Измена конкурсне документације

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/07/3-1-Izmena-konkursne-dokumentacije-dendro-materijal.pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/07/Obavestenje-o-produzenju-roka-dendroo-materijal.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/07/8-Odluka-o-dodeli-ugovora-dendro-materijal.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/07/9-1-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-dendro-materijal.pdf