HomeОтворени поступак

 Јавнa набавкa велике вредности – комбинована грађевинска машина ровокопач – утоваривач, редни број ЈНВВ-Д-11/2018

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике  вредности

Предмет јавне набавке  добра – комбинована грађевинска машина ровокопач –утоваривач.

Назив – јавнa набавкa  – комбинована грађевинска машина ровокопач – утоваривач, редни број ЈНВВ-Д-11/2018

Назив и ознака из општег речника набавки: 43210000.