Јавна набавка Број: 411-3-ЈНМВ-Д/2014

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Добра

Предмет јавне набавке је набавка добара – ХУМУСНА ЗЕМЉА.

Назив – јавнa набавкa добара – ХУМУСНА ЗЕМЉА, редни број 3-ЈНМВ-Д/2014

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

 

COMMENTS