HomeОтворени поступак

Jавнa набавкa добара – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима , редни број ЈНМВ-Д-10/2015

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке је набавка добара – јавнa набавкa добара – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима , редни број ЈНМВ-Д-10/2015

Назив – јавнa набавкa добара-облагање природним и вештачким  каменом и другим материјалима

 

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ