HomeОпшта акта

Јавнa набавкa добара – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима , редни број ЈНМВ-Д-10/2015

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке је набавка добара – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима

Назив – јавнa набавкa добара – облагање природним и вештачким каменом идругим материјалима , редни број ЈНМВ-Д-10/2015

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ