HomeМале вредности

Jавнa набавкa добара-хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке и резнице, редни број ЈНМВ-Д-2/2016

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет јавне набавке је набавка добара 

Назив – јавнa набавкa добара-хумовит, прихрана и хемијски препарати, супстрати за биљке и

резнице, редни број ЈНМВ-Д-2/2016
 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ