HomeМале вредности

Jавнa набавкa мале вредности – електрична енергија, редни број ЈНМВ-Д-5/2016

Bрста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет јавне набавке је набавка добара – електрична енергија

Назив – јавнa набавкa добара, редни број ЈНМВ-Д-5/2016

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ