HomeМале вредности

Jавнa набавкa услуга – поправка транспортних средстава, редни број ЈНМВ-У-12/2015 (1.2. 10)

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Предмет јавне набавке је набавка добара – поправка транспортних средстава, редни број ЈНМВ-У-12/2015 (1.2.10)

 

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ