HomeМале вредности

Jавнa набавкa услуга – услуга виљушкара, редни број ЈНМВ-У-14-3/2015 (1.2. 2)

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Предмет јавне набавке је набавка-услуга – услуга виљушкара,редни број ЈНМВ-У-14-3/2015 (1.2. 2)

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈE