Јавнa набавкa добара –  дендро материјал , редни број ЈНВВ-Д-8/2020

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике вредности
Врста предмета: добрo
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – дендро материјал;
Назив – јавнa набавкa добара –  дендро материјал , редни број ЈНВВ-Д-8/2020
Назив и ознака из општег речника набавки:03440000 производи од шумарства;

Преузмите позив за подношење понуда

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-dendro-materijal.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/3-Konkursna-dokumentacija-dendro-materijal.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-dendro-materijala.pdf

Обавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2020/01/9-1-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-dendro-materijal-ispravka.pdf

 

 

COMMENTS