HomeМале вредности

Јавнa набавкa добара – облагање природним и вештачким каменом- редни број ЈНМВ-Д-16/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – oблагање природним и вештачким каменом.
Назив – јавнa набавкa добара – облагање природним и вештачким каменом и другим
материјалима
, редни број ЈНМВ-Д-16/2017
Назив и ознака из општег речника набавки: 45432210.