HomeМале вредности

Jавнa набавкa добра – дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-18/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне je набавка добара – дендро материјал.
Назив -јавнa набавкa добра –дендро материјал, редни број ЈНМВ-Д-18/2017
Назив и ознака из општег речника набавки: 03440000