HomeМале вредности

Јавнa набавкa добра – расадни материјал, летња расада, редни број ЈНМВ-Д-17/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: добра
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне je набавка добара – расадни материјал – летња расада.
Назив -јавнa набавкa добра – расадни материјал, летња расада, редни број ЈНМВ-Д-17/2017
Назив и ознака из општег речника набавки: 03120000.