HomeМале вредности

Jавнa набавкa услуга израде пројекта одводњавања површинских вода са локације Красојевића брдо, редни број ЈНМВ-У-13/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: услуге
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга –  израде пројекта одводњавања површинских вода
Назив – јавнa набавкa услуга израде пројекта одводњавања површинских вода са локације
Красојевића брдо, редни број ЈНМВ-У-13/2017.

Назив и ознака из општег речника набавки: 71220000.