HomeМале вредности

Jавнa набавкa услуга – услуга израде пројекта працелације и урбанистичког пројекта на градском гробљу., редни број ЈНМВ-У-15/2017

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
Врста предмета: услуге
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга –  услуга израде пројекта працелације и урбанистичког пројекта
Назив – јавнa набавкa услуга – услуга израде пројекта працелације и урбанистичког пројекта на
градском гробљу, редни број ЈНМВ-У-15/2017

Назив и ознака из општег речника набавки: 71220000.