Јавнa набавкa услуга -зимско одржавање путева , редни број ЈНВВ -У-22/2019

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка велике  вредности
Врста предмета: услуга
За радове: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга – зимско одржавање путева
Назив – јавнa набавкa услуга – зимске одржавање путева , редни број ЈНВВ -У-22/2019
Назив и ознака из општег речника набавки: 90620000.

Преузмите позив за подношење понуде

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/12/4-Poziv-za-podnosenje-ponuda-zimsko-odrzavanje-puteva.pdf

Преузмите конкурсну документацију

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/12/3-Konkursna-dokumentacija-zimsko-odrzavanje-puteva.pdf

Одлука о додели уговора

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/12/7-Odluka-o-dodeli-ugovora-zimsko-odrzavanje-1.pdf

Oбавештење о закљученом уговору

https://media1.novi.gradskozelenilocacak.rs/2019/12/9-Obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-zimsko-odrzavanje.pdf

 

COMMENTS