HomeМале вредности

Јавна набавка број 423/14-ЈНMV-U-4/14

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: Услуге

Предмет јавне набавке је јавна набавка мале вредности услуга – машински ископ земље, равнање терена,уклањање вишка земље, утовар вишка земље и шута у
камионе са одвозом до 2 км.

Назив – јавнa набавкa мале вредности услуга – машински ископ земље, равнање терена, уклањање вишка земље, утовар вишка земље и шута у камионе са
одвозом до 2 км.Јавна набавка редни број ЈНМВ -У-4/2014

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА