HomeМале вредности

Јавна набавка мале вредности-гориво и мазиво

 

Врста предмета: добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добра –Јавна набавка мале вредности-ЈНМВ-10-Д/2014

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА