HomeМале вредности

Јавнa набавкa добара – гориво и мазиво, редни број ЈНМВ-Д-1/2016

Врста предмета: добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добра –гориво и мазиво – Јавна набавка мале вредности- ЈНМВ-Д-1/2016

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ