HomeМале вредности

Јавнa набавкa добара – лична заштитна средства, редни број ЈНМВ-Д- 17/2015 (1.1.6)

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета: добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке је набавка добара –лична заштитна средства, редни број ЈНМВ-Д-17/2015 (1.1.6)

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ