HomeОтворени поступак

Јавнa набавкa добара – расадни материјал, редни број ЈНОП-Д-16/15 (1.1. 9)

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке је набавка добара – расадни материјал

Назив -јавнa набавкa добара – расадни материјал, редни број ЈНОП-Д-16/15 (1.1. 9)

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ III

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ