HomeМале вредности

Јавнa набавкa добара – пољопривредне машине, редни број ЈНМВ-Д-18/2015 (1.1. 14)

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет јавне набавке је набавка добара – пољопривредне машине

Назив – јавнa набавкa добара-пољопривредне машине, редни број ЈНМВ-Д-18/2015 (1.1.14)

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ