Јавнa набавкa добара – семе траве, редни број ЈНОП-Д-3/15 (1.1. 11)

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке је набавка добара – семе траве

Назив – јавнa набавкa добара-семе траве, редни број ЈНОП-Д-3/15 (1.1. 11)

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

COMMENTS