HomeОтворени поступак

Јавнa набавкa добара – хумовит, прихрана, супстрати за биљке и резнице-ЈНОП-Д-2/15 (1.1. 10)

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке је набавка добара – хумовит,прихрана,супстрати за биљке и резнице

Назив – јавнa набавкa добара-хумовит,прихрана,супстрати за резнице и биљке, редни број 159/15-ЈНОП-Д-2/15 (1.1. 10)

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ