HomeОтворени поступак

јавнa набавкa добара-дендро материјал, редни број 157/15-ЈНОП-Д-1/15 (1.1. 8)

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке је набавка добара – дендро материјал

Назив – јавнa набавкa добара-дендро материјал, редни број 157/15-ЈНОП-Д-1/15 (1.1. 8)

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ