HomeМале вредности

ЈНМВ-У-4/2015(1.2.9) -Сервисирање ситне механизације

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуга
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка услуга– сервисирање ситне механизације
Назив – јавнa набавкa услуга-сервисирање ситне механизације, редни број ЈНМВ-У-4/2015(1.2.9)

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ