HomeМале вредности

ЈНМВ-Д-4/2014 Гориво и мазиво

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – гориво и мазиво
Назив – јавнa набавкa добара-гориво и мазиво, редни број ЈНМВ-Д-4/2015(1.1.4)

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ