HomeМале вредности

Јавнa набавкa добра – јесења расада, редни број ЈНМВ-Д-11/2016

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет јавне набавке је набавка добара – јесења расада.

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ