HomeМале вредности

Јавнa набавкa мале вредности ,услуга – осигурања, редни број ЈНМВ-У-15/2015 (1.2. 4)

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Предмет јавне набавке је набавка услуга-осигурања, редни број ЈНМВ-У-15/2015 (1.2. 4)

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-ПАРТИЈА 2