HomeМале вредности

Јавнa набавкa услуга – изнајмљивање трактора за потребе кошења зелених површина, редни број ЈНМВ-У-14-1/2015 (1.2. 2)

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Предмет јавне набавке је  јавнa набавкa услуга – изнајмљивање трактора за потребе кошења зелених површина,

редни број ЈНМВ-У-14-1/2015 (1.2. 2)
 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА