HomeМале вредности

Јавнa набавкa услуга – сервисирање путничких возила , редни број ЈНМВ-У-11/2015 (1.2. 8)

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Услуга

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, 

Предмет јавне набавке је набавка добара – сервисирање путничких возила, редни број ЈНМВ-У-11/2015 (1.2.8)

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ