HomeМале вредности

Јавнa набавкa услуга – кошење неуређених површина, редни број ЈНМВ-У-14- 4/2015 (1.2. 2)

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Врста предмета: Услуга
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет -Jавнa набавкa услуга – кошење неуређених површина,редни број ЈНМВ-У-14-4/2015 (1.2. 2).

 

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ