HomeМале вредности

Jавнa набавкa добара – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима, редни број ЈНМВ-Д-7/2017

Врста предмета: добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – облагање природним и вештачким каменом и другим материјалима

Назив и ознака из општег речника набавки: 45432210.

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ