HomeМале вредности

Јавнa набавкa добара – гориво и мазиво, редни број ЈНМВ-Д-1/2017

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
Предмет јавне набавке је набавка добара – гориво и мазиво, редни број ЈНМВ-Д-1/2017
Назив -јавнa набавкa добара – гориво и мазиво, редни број ЈНМВ-Д-1/2017

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕНОМ РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ  УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ