HomeМале вредности

Jавнa набавкa добара – хумусна земља ЈНМВ-Д-6/2015 (1.1. 7)

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

Предмет јавне набавке је набавка добара – хумусна земља

Назив – јавнa набавкa добара-хумсна земља, редни број ЈНМВ-Д-6/2015(1.1.7)

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ